WUAC - World Union of Akita Clubs

GERMANY: Breeding permission

Males untill:
   
Bjarki Yunikon no Mori 31.01.2018
P`Yamato go Kiyama 31.01.2018
Taiki Go Atsukgi Chitose 31.01.2018
Fuku Kenji-go of Ikenohatade lifetime
Akiharu go Kiku Kensha 30.11.2017
Asahi go Kinu Hana Ken 30.09.2017
Beniko Go of Minami No 30.09.2017
Yumenoshima no Bokkai go 31.05.2019
Botan go Kinu Hana Ken 30.09.2017
Eddy vom Aakhof 31.03.2017
Kashiwa-No-Ki Akimba Baboo lifetime
Hakufumy No Sangetsu Maru Go 1 stud
Atsuko Ho-Ori Ourisuno Ken Mär.15
Hasaki Team Chinatsu lifetime
B´Jindai go of Ramsraspel Kensha lifetime
   
Females untill:
   
L`Masayume go Kiyama 31.03.2019
Kazumi of Indepentent Inu`s 1 litter/control
Rakkaseihime Chikyu Kara no Risu 28.02.2018
BeniKasumi go Kinu Hana Ken 28.02.2018
A`Kioko Of Juryoku 30.09.2017
Harumi-Hime Go Sveika 30.09.2017
Kashiwa-no-ki Cho-Cho Hime 30.09.2018
Akiko Hokkai Kara 31.05.2017
Kashiwa-No-Ki Choko Hime Completing 8 years
Michiko of Lucky Tami Completing 8 years
Linya von Shinrei 31.03.2017
Chihiro Matsuyuki Ken 1 litter/control
P`Meisa go Chikyu kara no Risu  31.03.2017
Awa Misaki go Shun You Kensha 31.03.2017
O´Tomiko Go Of RamsRaspel Kensha 30.09.2017
Goshiki Hime of Independent Inu‘s 30.09.2018
Bonyari Yunikon no Mori 30.09.2017
Oriko go Kiyama 3 0.09.2017
Geisha Yukikohime Go KiYama Mär.16
E´Akane Go of Kamino Ken Mai.16
L‘ Masayume go KiYama Feb.15
Kashiwa-No-ki Choko-Hime Feb.15
Nippon Yume Michiko  Mai.15
Misuzu Go Yosonikansou 1 litter/control
E´Tami Go of Kamino Ken Completing 8 years
Dara Go Yamaichi  Mai.15
Zaimoku of Amayadori Ken Mai.16
Hana-mishi of Lucky Tami Completing 8 years


Back to Germany

sitemap xml